This is Yii core class map.


  [0] => yii\base\Action
  [1] => yii\base\ActionEvent
  [2] => yii\base\ActionFilter
  [3] => yii\base\Application
  [4] => yii\base\ArrayAccessTrait
  [5] => yii\base\Arrayable
  [6] => yii\base\ArrayableTrait
  [7] => yii\base\BaseObject
  [8] => yii\base\Behavior
  [9] => yii\base\BootstrapInterface
  [10] => yii\base\Component
  [11] => yii\base\Configurable
  [12] => yii\base\Controller
  [13] => yii\base\DynamicContentAwareInterface
  [14] => yii\base\DynamicContentAwareTrait
  [15] => yii\base\DynamicModel
  [16] => yii\base\ErrorException
  [17] => yii\base\ErrorHandler
  [18] => yii\base\Event
  [19] => yii\base\Exception
  [20] => yii\base\ExitException
  [21] => yii\base\InlineAction
  [22] => yii\base\InvalidArgumentException
  [23] => yii\base\InvalidCallException
  [24] => yii\base\InvalidConfigException
  [25] => yii\base\InvalidParamException
  [26] => yii\base\InvalidRouteException
  [27] => yii\base\InvalidValueException
  [28] => yii\base\Model
  [29] => yii\base\ModelEvent
  [30] => yii\base\Module
  [31] => yii\base\NotSupportedException
  [32] => yii\base\Object
  [33] => yii\base\Request
  [34] => yii\base\Response
  [35] => yii\base\Security
  [36] => yii\base\StaticInstanceInterface
  [37] => yii\base\StaticInstanceTrait
  [38] => yii\base\Theme
  [39] => yii\base\UnknownClassException
  [40] => yii\base\UnknownMethodException
  [41] => yii\base\UnknownPropertyException
  [42] => yii\base\UserException
  [43] => yii\base\View
  [44] => yii\base\ViewContextInterface
  [45] => yii\base\ViewEvent
  [46] => yii\base\ViewNotFoundException
  [47] => yii\base\ViewRenderer
  [48] => yii\base\Widget
  [49] => yii\base\WidgetEvent
  [50] => yii\behaviors\AttributeBehavior
  [51] => yii\behaviors\AttributeTypecastBehavior
  [52] => yii\behaviors\AttributesBehavior
  [53] => yii\behaviors\BlameableBehavior
  [54] => yii\behaviors\CacheableWidgetBehavior
  [55] => yii\behaviors\SluggableBehavior
  [56] => yii\behaviors\TimestampBehavior
  [57] => yii\caching\ApcCache
  [58] => yii\caching\ArrayCache
  [59] => yii\caching\Cache
  [60] => yii\caching\CacheInterface
  [61] => yii\caching\ChainedDependency
  [62] => yii\caching\DbCache
  [63] => yii\caching\DbDependency
  [64] => yii\caching\DbQueryDependency
  [65] => yii\caching\Dependency
  [66] => yii\caching\DummyCache
  [67] => yii\caching\ExpressionDependency
  [68] => yii\caching\FileCache
  [69] => yii\caching\FileDependency
  [70] => yii\caching\MemCache
  [71] => yii\caching\MemCacheServer
  [72] => yii\caching\TagDependency
  [73] => yii\caching\WinCache
  [74] => yii\caching\XCache
  [75] => yii\caching\ZendDataCache
  [76] => yii\captcha\Captcha
  [77] => yii\captcha\CaptchaAction
  [78] => yii\captcha\CaptchaAsset
  [79] => yii\captcha\CaptchaValidator
  [80] => yii\data\ActiveDataFilter
  [81] => yii\data\ActiveDataProvider
  [82] => yii\data\ArrayDataProvider
  [83] => yii\data\BaseDataProvider
  [84] => yii\data\DataFilter
  [85] => yii\data\DataProviderInterface
  [86] => yii\data\Pagination
  [87] => yii\data\Sort
  [88] => yii\data\SqlDataProvider
  [89] => yii\db\ActiveQuery
  [90] => yii\db\ActiveQueryInterface
  [91] => yii\db\ActiveQueryTrait
  [92] => yii\db\ActiveRecord
  [93] => yii\db\ActiveRecordInterface
  [94] => yii\db\ActiveRelationTrait
  [95] => yii\db\AfterSaveEvent
  [96] => yii\db\ArrayExpression
  [97] => yii\db\BaseActiveRecord
  [98] => yii\db\BatchQueryResult
  [99] => yii\db\CheckConstraint
  [100] => yii\db\ColumnSchema
  [101] => yii\db\ColumnSchemaBuilder
  [102] => yii\db\Command
  [103] => yii\db\Connection
  [104] => yii\db\Constraint
  [105] => yii\db\ConstraintFinderInterface
  [106] => yii\db\ConstraintFinderTrait
  [107] => yii\db\DataReader
  [108] => yii\db\DefaultValueConstraint
  [109] => yii\db\Exception
  [110] => yii\db\Expression
  [111] => yii\db\ExpressionBuilder
  [112] => yii\db\ExpressionBuilderInterface
  [113] => yii\db\ExpressionBuilderTrait
  [114] => yii\db\ExpressionInterface
  [115] => yii\db\ForeignKeyConstraint
  [116] => yii\db\IndexConstraint
  [117] => yii\db\IntegrityException
  [118] => yii\db\JsonExpression
  [119] => yii\db\Migration
  [120] => yii\db\MigrationInterface
  [121] => yii\db\PdoValue
  [122] => yii\db\PdoValueBuilder
  [123] => yii\db\Query
  [124] => yii\db\QueryBuilder
  [125] => yii\db\QueryExpressionBuilder
  [126] => yii\db\QueryInterface
  [127] => yii\db\QueryTrait
  [128] => yii\db\Schema
  [129] => yii\db\SchemaBuilderTrait
  [130] => yii\db\SqlToken
  [131] => yii\db\SqlTokenizer
  [132] => yii\db\StaleObjectException
  [133] => yii\db\TableSchema
  [134] => yii\db\Transaction
  [135] => yii\db\ViewFinderTrait
  [136] => yii\db\conditions\AndCondition
  [137] => yii\db\conditions\BetweenColumnsCondition
  [138] => yii\db\conditions\BetweenColumnsConditionBuilder
  [139] => yii\db\conditions\BetweenCondition
  [140] => yii\db\conditions\BetweenConditionBuilder
  [141] => yii\db\conditions\ConditionInterface
  [142] => yii\db\conditions\ConjunctionCondition
  [143] => yii\db\conditions\ConjunctionConditionBuilder
  [144] => yii\db\conditions\ExistsCondition
  [145] => yii\db\conditions\ExistsConditionBuilder
  [146] => yii\db\conditions\HashCondition
  [147] => yii\db\conditions\HashConditionBuilder
  [148] => yii\db\conditions\InCondition
  [149] => yii\db\conditions\InConditionBuilder
  [150] => yii\db\conditions\LikeCondition
  [151] => yii\db\conditions\LikeConditionBuilder
  [152] => yii\db\conditions\NotCondition
  [153] => yii\db\conditions\NotConditionBuilder
  [154] => yii\db\conditions\OrCondition
  [155] => yii\db\conditions\SimpleCondition
  [156] => yii\db\conditions\SimpleConditionBuilder
  [157] => yii\db\cubrid\ColumnSchemaBuilder
  [158] => yii\db\cubrid\QueryBuilder
  [159] => yii\db\cubrid\Schema
  [160] => yii\db\cubrid\conditions\LikeConditionBuilder
  [161] => yii\db\mssql\PDO
  [162] => yii\db\mssql\QueryBuilder
  [163] => yii\db\mssql\Schema
  [164] => yii\db\mssql\SqlsrvPDO
  [165] => yii\db\mssql\TableSchema
  [166] => yii\db\mssql\conditions\InConditionBuilder
  [167] => yii\db\mssql\conditions\LikeConditionBuilder
  [168] => yii\db\mysql\ColumnSchema
  [169] => yii\db\mysql\ColumnSchemaBuilder
  [170] => yii\db\mysql\JsonExpressionBuilder
  [171] => yii\db\mysql\QueryBuilder
  [172] => yii\db\mysql\Schema
  [173] => yii\db\oci\ColumnSchemaBuilder
  [174] => yii\db\oci\QueryBuilder
  [175] => yii\db\oci\Schema
  [176] => yii\db\oci\conditions\InConditionBuilder
  [177] => yii\db\oci\conditions\LikeConditionBuilder
  [178] => yii\db\pgsql\ArrayExpressionBuilder
  [179] => yii\db\pgsql\ArrayParser
  [180] => yii\db\pgsql\ColumnSchema
  [181] => yii\db\pgsql\JsonExpressionBuilder
  [182] => yii\db\pgsql\QueryBuilder
  [183] => yii\db\pgsql\Schema
  [184] => yii\db\sqlite\ColumnSchemaBuilder
  [185] => yii\db\sqlite\Command
  [186] => yii\db\sqlite\QueryBuilder
  [187] => yii\db\sqlite\Schema
  [188] => yii\db\sqlite\SqlTokenizer
  [189] => yii\db\sqlite\conditions\InConditionBuilder
  [190] => yii\db\sqlite\conditions\LikeConditionBuilder
  [191] => yii\di\Container
  [192] => yii\di\Instance
  [193] => yii\di\NotInstantiableException
  [194] => yii\di\ServiceLocator
  [195] => yii\filters\AccessControl
  [196] => yii\filters\AccessRule
  [197] => yii\filters\AjaxFilter
  [198] => yii\filters\ContentNegotiator
  [199] => yii\filters\Cors
  [200] => yii\filters\HostControl
  [201] => yii\filters\HttpCache
  [202] => yii\filters\PageCache
  [203] => yii\filters\RateLimitInterface
  [204] => yii\filters\RateLimiter
  [205] => yii\filters\VerbFilter
  [206] => yii\filters\auth\AuthInterface
  [207] => yii\filters\auth\AuthMethod
  [208] => yii\filters\auth\CompositeAuth
  [209] => yii\filters\auth\HttpBasicAuth
  [210] => yii\filters\auth\HttpBearerAuth
  [211] => yii\filters\auth\HttpHeaderAuth
  [212] => yii\filters\auth\QueryParamAuth
  [213] => yii\grid\ActionColumn
  [214] => yii\grid\CheckboxColumn
  [215] => yii\grid\Column
  [216] => yii\grid\DataColumn
  [217] => yii\grid\GridView
  [218] => yii\grid\GridViewAsset
  [219] => yii\grid\RadioButtonColumn
  [220] => yii\grid\SerialColumn
  [221] => yii\helpers\ArrayHelper
  [222] => yii\helpers\BaseArrayHelper
  [223] => yii\helpers\BaseConsole
  [224] => yii\helpers\BaseFileHelper
  [225] => yii\helpers\BaseFormatConverter
  [226] => yii\helpers\BaseHtml
  [227] => yii\helpers\BaseHtmlPurifier
  [228] => yii\helpers\BaseInflector
  [229] => yii\helpers\BaseIpHelper
  [230] => yii\helpers\BaseJson
  [231] => yii\helpers\BaseMarkdown
  [232] => yii\helpers\BaseStringHelper
  [233] => yii\helpers\BaseUrl
  [234] => yii\helpers\BaseVarDumper
  [235] => yii\helpers\Console
  [236] => yii\helpers\FileHelper
  [237] => yii\helpers\FormatConverter
  [238] => yii\helpers\Html
  [239] => yii\helpers\HtmlPurifier
  [240] => yii\helpers\Inflector
  [241] => yii\helpers\IpHelper
  [242] => yii\helpers\Json
  [243] => yii\helpers\Markdown
  [244] => yii\helpers\ReplaceArrayValue
  [245] => yii\helpers\StringHelper
  [246] => yii\helpers\UnsetArrayValue
  [247] => yii\helpers\Url
  [248] => yii\helpers\VarDumper
  [249] => yii\i18n\DbMessageSource
  [250] => yii\i18n\Formatter
  [251] => yii\i18n\GettextFile
  [252] => yii\i18n\GettextMessageSource
  [253] => yii\i18n\GettextMoFile
  [254] => yii\i18n\GettextPoFile
  [255] => yii\i18n\I18N
  [256] => yii\i18n\Locale
  [257] => yii\i18n\MessageFormatter
  [258] => yii\i18n\MessageSource
  [259] => yii\i18n\MissingTranslationEvent
  [260] => yii\i18n\PhpMessageSource
  [261] => yii\log\DbTarget
  [262] => yii\log\Dispatcher
  [263] => yii\log\EmailTarget
  [264] => yii\log\FileTarget
  [265] => yii\log\LogRuntimeException
  [266] => yii\log\Logger
  [267] => yii\log\SyslogTarget
  [268] => yii\log\Target
  [269] => yii\mail\BaseMailer
  [270] => yii\mail\BaseMessage
  [271] => yii\mail\MailEvent
  [272] => yii\mail\MailerInterface
  [273] => yii\mail\MessageInterface
  [274] => yii\mutex\DbMutex
  [275] => yii\mutex\FileMutex
  [276] => yii\mutex\Mutex
  [277] => yii\mutex\MysqlMutex
  [278] => yii\mutex\OracleMutex
  [279] => yii\mutex\PgsqlMutex
  [280] => yii\rbac\Assignment
  [281] => yii\rbac\BaseManager
  [282] => yii\rbac\CheckAccessInterface
  [283] => yii\rbac\DbManager
  [284] => yii\rbac\Item
  [285] => yii\rbac\ManagerInterface
  [286] => yii\rbac\Permission
  [287] => yii\rbac\PhpManager
  [288] => yii\rbac\Role
  [289] => yii\rbac\Rule
  [290] => yii\rest\Action
  [291] => yii\rest\ActiveController
  [292] => yii\rest\Controller
  [293] => yii\rest\CreateAction
  [294] => yii\rest\DeleteAction
  [295] => yii\rest\IndexAction
  [296] => yii\rest\OptionsAction
  [297] => yii\rest\Serializer
  [298] => yii\rest\UpdateAction
  [299] => yii\rest\UrlRule
  [300] => yii\rest\ViewAction
  [301] => yii\test\ActiveFixture
  [302] => yii\test\ArrayFixture
  [303] => yii\test\BaseActiveFixture
  [304] => yii\test\DbFixture
  [305] => yii\test\FileFixtureTrait
  [306] => yii\test\Fixture
  [307] => yii\test\FixtureTrait
  [308] => yii\test\InitDbFixture
  [309] => yii\validators\BooleanValidator
  [310] => yii\validators\CompareValidator
  [311] => yii\validators\DateValidator
  [312] => yii\validators\DefaultValueValidator
  [313] => yii\validators\EachValidator
  [314] => yii\validators\EmailValidator
  [315] => yii\validators\ExistValidator
  [316] => yii\validators\FileValidator
  [317] => yii\validators\FilterValidator
  [318] => yii\validators\ImageValidator
  [319] => yii\validators\InlineValidator
  [320] => yii\validators\IpValidator
  [321] => yii\validators\NumberValidator
  [322] => yii\validators\PunycodeAsset
  [323] => yii\validators\RangeValidator
  [324] => yii\validators\RegularExpressionValidator
  [325] => yii\validators\RequiredValidator
  [326] => yii\validators\SafeValidator
  [327] => yii\validators\StringValidator
  [328] => yii\validators\UniqueValidator
  [329] => yii\validators\UrlValidator
  [330] => yii\validators\ValidationAsset
  [331] => yii\validators\Validator
  [332] => yii\web\Application
  [333] => yii\web\AssetBundle
  [334] => yii\web\AssetConverter
  [335] => yii\web\AssetConverterInterface
  [336] => yii\web\AssetManager
  [337] => yii\web\BadRequestHttpException
  [338] => yii\web\CacheSession
  [339] => yii\web\CompositeUrlRule
  [340] => yii\web\ConflictHttpException
  [341] => yii\web\Controller
  [342] => yii\web\Cookie
  [343] => yii\web\CookieCollection
  [344] => yii\web\DbSession
  [345] => yii\web\ErrorAction
  [346] => yii\web\ErrorHandler
  [347] => yii\web\ForbiddenHttpException
  [348] => yii\web\GoneHttpException
  [349] => yii\web\GroupUrlRule
  [350] => yii\web\HeaderCollection
  [351] => yii\web\HeadersAlreadySentException
  [352] => yii\web\HtmlResponseFormatter
  [353] => yii\web\HttpException
  [354] => yii\web\IdentityInterface
  [355] => yii\web\JqueryAsset
  [356] => yii\web\JsExpression
  [357] => yii\web\JsonParser
  [358] => yii\web\JsonResponseFormatter
  [359] => yii\web\Link
  [360] => yii\web\Linkable
  [361] => yii\web\MethodNotAllowedHttpException
  [362] => yii\web\MultiFieldSession
  [363] => yii\web\MultipartFormDataParser
  [364] => yii\web\NotAcceptableHttpException
  [365] => yii\web\NotFoundHttpException
  [366] => yii\web\RangeNotSatisfiableHttpException
  [367] => yii\web\Request
  [368] => yii\web\RequestParserInterface
  [369] => yii\web\Response
  [370] => yii\web\ResponseFormatterInterface
  [371] => yii\web\ServerErrorHttpException
  [372] => yii\web\Session
  [373] => yii\web\SessionIterator
  [374] => yii\web\TooManyRequestsHttpException
  [375] => yii\web\UnauthorizedHttpException
  [376] => yii\web\UnprocessableEntityHttpException
  [377] => yii\web\UnsupportedMediaTypeHttpException
  [378] => yii\web\UploadedFile
  [379] => yii\web\UrlManager
  [380] => yii\web\UrlNormalizer
  [381] => yii\web\UrlNormalizerRedirectException
  [382] => yii\web\UrlRule
  [383] => yii\web\UrlRuleInterface
  [384] => yii\web\User
  [385] => yii\web\UserEvent
  [386] => yii\web\View
  [387] => yii\web\ViewAction
  [388] => yii\web\XmlResponseFormatter
  [389] => yii\web\YiiAsset
  [390] => yii\widgets\ActiveField
  [391] => yii\widgets\ActiveForm
  [392] => yii\widgets\ActiveFormAsset
  [393] => yii\widgets\BaseListView
  [394] => yii\widgets\Block
  [395] => yii\widgets\Breadcrumbs
  [396] => yii\widgets\ContentDecorator
  [397] => yii\widgets\DetailView
  [398] => yii\widgets\FragmentCache
  [399] => yii\widgets\InputWidget
  [400] => yii\widgets\LinkPager
  [401] => yii\widgets\LinkSorter
  [402] => yii\widgets\ListView
  [403] => yii\widgets\MaskedInput
  [404] => yii\widgets\MaskedInputAsset
  [405] => yii\widgets\Menu
  [406] => yii\widgets\Pjax
  [407] => yii\widgets\PjaxAsset
  [408] => yii\widgets\Spaceless